Bouvets tilnærming til åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022, har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere. I tillegg til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, skal loven samtidig sikre tilgang til informasjon.

Rapport åpenhetsloven 

2022

Last ned PDF

Bouvets virksomhet

Bouvet, som konsulentselskap, er orientert mot det norske og svenske markedet og leverer tjenester til både offentlig og privat sektor.

Virksomheten består av seks regioner og har fjorten kontorer i Norge og tre i Sverige. Vår regionale modell gir lite byråkrati og korte beslutningsveier og rom for regional tilpasning av organisasjon og tjenester for de seks regionene. Dette inkluderer også drift av egne kontorer.

Bouvet har over 2 000 medarbeidere og virksomheten har et bredt tjenestespekter innen informasjonsteknologi, design, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Virksomhetens ambisjon og verdier støtter opp om autonomien til den enkelte regionen og gir samtidig grunnlag for deling og fellesskapsorientert utvikling. For mer informasjon om våre medarbeidere les Ansattes årsrapport.

Samarbeidspartnere benyttes i situasjoner kunden har behov for kompetanse og løsninger som Bouvet ikke har og virksomheten benytter tjenester fra innleide underkonsulenter der konsernet ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen.

Bouvets tilnærming til aktsomhetsvurdering iht. til lovverket

Bouvets tilnærming skal være iht. prinsippene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger vil integreres i Bouvets eksisterende ledelsessystem iht. prosess som skissert:

 

Figur: Aktsomhetsvurderingsprosess: 1. Integrere ansvarlig foretningsdrift i retningslinjer og styringssystem. 2. Identifisere og vurdere negativ påvirkning i drift, leverandørkjeder og forretningsforhold. 3. Stopp, forhindre eller redusere negativ påvirkning. 4. Overvåke implementering og resultat. 5. Kommunisere hvordan påvirkningen håndteres. 6. Tilby eller samarbeide om gjenopprettelse når det er hensiktsmessig.
Figur: Aktsomhetsvurderingsprosess

 

Ledelsessystemet eies av daglig leder og det operative ansvaret er tillagt Kvalitetsleder. Operativ forvaltning og opplæring organiseres gjennom våre regionale kvalitetsledere og miljøledere. COO, IT-sjef, CISO, kontorsjefer og ansvarlig for HR er tett involvert i gjennomføringen, og er ansvarlig for tiltak knyttet til deres funksjoner.

Styret orienteres årlig om arbeidet og eventuelle endringer.

Overordnede resultater og Bouvets arbeid

En overordnet aktsomhetsvurdering og vi vurderer det slik at Bouvet opererer i en bransje og på lokasjoner der det er lav risiko for brudd.

Ved risikogjennomgang av leverandører og samarbeidspartnere er det avdekket høy risiko for brudd innenfor internasjonale sky- og plattformleverandører og produsenter av komponenter og hardware. Vår vurdering er at vi dessverre har svært liten mulighet til å direkte påvirke disse, men er i dialog med stedlige representanter for selskapene.

For aktivt å jobbe med å stoppe og forhindre negativ påvirkning, er tydelige retningslinjer og forpliktelser mellom Bouvet og leverandører og samarbeidspartnere ved inngåelse av avtaler, viktige forebyggende virkemidler. For å redusere negativ påvirkning ses dialog og samarbeid på som viktige tiltak.

I arbeid med å overvåke implementering og resultat er det etablert et tydelig ansvarsforhold og struktur som er en videreutvikling av eksisterende ledelsessystem.

Arbeid fremover for klargjøring av redegjørelse

Bouvet vil fremover jobbe med videre integrering av krav iht. lovverket i eksisterende ledelsessystem slik at aktsomhetsvurderingene er en del av vår kontinuerlige forbedringsprosess. Vi arbeider videre med å gå i dybden, gjennomføre nødvendige tiltak og kontakte prioriterte leverandører. Innledende arbeid vil gjennomføres høsten 2022, for deretter å revideres jevnlig og spesielt ved endringer av risikobildet. En redegjørelse iht. lovkravet vil være offentlig tilgjengelig på Bouvets hjemmeside senest innen 30. juni 2023.

For mer informasjon

For direkte henvendelser vedrørende hvordan Bouvet håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt på mailadresse: ethics@bouvet.no

Vi vil svare på henvendelsen innen 21 dager.